fredag 13. april 2012

MANGELFULLE ANALYSER AV GRUVEDRIFTPLANENE

Jeg har ved gjentatte anledninger blogget om de forestående planene for etablering av nye gruver eller gjennopptatt drift i gamle gruver i Norge. Ett av områdene som er til vurdering for slik virksomhet er Engebøfjellet, som ligger ved Førdefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Her er planen å utnytte forekomsten av mineralet rutil og dumpe avgangsmassene i et deponi på bunnen av Førdefjorden. Miljøinteressene er bekymret for at dumping av avgangsmassene i fjorden vil ha store negative konsekvenser for livet i fjorden, som forøvrig har status som nasjonal laksefjord. Jeg betviler ikke at dette prosjektet er bedriftsøkonmisk lønnsomt. Men mangel på tilstrekkelige analyser betyr at det er helt i det blå om planene om gruvedrift i Engebøfjellet er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Skal gruvedrift i Engebøfjellet være verdiskapende for samfunnet må summen av nyttevirkningene av prosjektet overgå summen av kostnadene, eller ulempene, som prosjektet medfører. Skal vi kunne gjøre oss opp en kvalifisert mening om hvorvidt det omsøkte prosjektet faktisk bidrar til verdiskaping må det derfor gjennomføres en samfunnsøkonomisk nytte- kostnadsanalyse. Første steg i en slik analyse er å identifisere alle nytte- og kostnadselementer (ulemper) som prosjektet vil medføre. Deretter verdsettes alle nytte- og kostnads elementer som har observerbare markedspriser, i kroner. Så beregnes nettonåverdien av prosjektet. Er nåverdien negativ er prosjektet ulønnsomt og bør skrinlegges. Er nåverdien positiv kan man gå til neste steg. Dette steget innebærer å veie den beregnede nettonåverdien opp mot de ikke-prissatte konsekvensene (typisk miljøkonsekvensene) som prosjektet medfører.

En slik samfunnsøkonomisk analyse er ikke gjennomført i forbindelse med konsekvensutredningen (KU) for gruvedrift på Engebøfjellet. Siden det ikke foreligger vurderinger av de prissatte konsekvensene av prosjektet finnes det heller ikke noe verdianslag som miljøulempene kan veies opp mot. På nåværende tidspunkt er det derfor umulig for en besluttningstaker å vurdere om dette prosjektet vil ha positiv eller negativ verdi for samfunnet. Av den grunn bør det heller ikke åpnes for noen gruvedrift i Engebøfjellet.

De økonomiske vurderingene som er gjennomført i KUen er komplett mangelfulle. Det nærmeste man kommer en økonomisk analyse er dette:
Kommunale inntekter
For Naustdal kommune vil et flertall av de 150 utgjøre en relativt stor andel av de sysselsatte i kommunen. Halvparten av de 150 er omtrent 7 % av den totale sysselsettingen. En enkel beregning tilsier at kommunen kan komme til å få nærmere 4 millioner i inntektsskatt dersom halvparten av de 150 bosetter seg i kommunen. For fylkeskommunen er tallet omtrent 1,5 millioner dersom vi regner med at alle bosetter seg i fylket. I tillegg kommer skatteinntektene for sysselsatte i avledede næringer.Det betales også eiendomskatt av tiltaket. Raten på denne fastsettes av kommunen. I Naustdal er denfor tiden på 6 promille av eiendommens verdi per år. Bergvesenet vurderer det slik at eiendomsskattenbør settes ut fra den verdien eiendommen kan bli solgt for.En totalvurdering i forhold til kommunal økonomi tilsier at tiltaket vil ha en stor positiv konsekvens.Overskuddet fra bedriften skattlegges med 28 % som går til staten. Hva overskuddene kommer til å bli er imidlertid uklart. I tillegg kommer en statlig inntekt fra Arbeidsgiveravgiften, som for Naustdal ligger på 10,6 %. I tillegg kommer eiendomsskatten fra de som er bosatt i kommunen. Disse inntektene er positive for staten.
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet måles ikke i antall arbeidsplasser eller ut fra skatteinntekter beregnet på grunnlag av overskudd med "uklar" størrelse. Lønnsomhet vurderes ved å veie nytten av prosjektet opp mot kostnadene, inkludert de ikke prissatte miljøulempene, som prosjektet medfører. Med bruk av fraser som at tiltaket vil ha en "stor positiv konsekvens" eller at "disse inntektene er positive for staten" fremstår KUen for Engebøfjellet mer enn noe annet som et dokument som har som formål å overbevise kommunepolitikere og øvrige myndigheter om at prosjektet, tross innvendingene fra miljøinteressene, er et fornuftig prosjekt. Men basert på den informasjonen som her forelegges er det altså umulig å si noe om godheten i dette prosjektet.

Etter min mening har kritikerne av det foreslåtte gruveetablissementet gode kort på hånden. Å beslutte oppstart av gruvedrift i Engebøfjellet basert på foreliggende analyser er ganske enkelt utilrådelig.

2 kommentarer:

  1. Hvor kan man få tak i denne KUen?

    SvarSlett
  2. https://www.naustdal.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=20&AId=222&back=1&MId2=123&MId3=154

    SvarSlett