torsdag 16. mai 2013

GJESTEBLOGG: SKIFERGASS - EN GOD IDE?

Anonym
Masterstudent i MØA350*

For et par år siden hadde man knapt hørt om skifergass, nå er den derimot i ferd med å forandre energimarkedet drastisk. På grunn av dens lave CO2 utslipp er den blitt vurdert som et potensielt alternativ til kull. I midlertidig er det en heftig debatt hvorvidt skifergass egentlig er mer miljøvennlig enn kull og andre fossile energiressurser. En amerikansk studie viser nemlig at skifergass kan gi høyere klimautslipp.

I USA og flere andre land, er det store forekomster av gass og olje i skiferlag under bakken. Det har i midlertidig vært barrierer ved utvinningen av gassen, i form av høye kostnader på teknologien. Men de siste årene har utvinningsteknologien utviklet seg, og kostnadene har sunket betydelig. Store oljeselskaper har dermed satset på skifergassen, og Statoil er et av de store utenlandske selskapene som har involvert seg i skifergassutvinning i USA. I og med at utvinningsteknologien har utviklet seg såpass er det faktisk spådd at USA snart vil bli selvforsynt med gass, og i tillegg bli en stor gasseksportør.

Skifergassen er blitt ansett som et potensielt alternativ til kull. Kull, som er en av de mest karbonintensive av de fossile energiressursene, står for største delen av menneskeskapt klimagassutslipp. Skifergassen er derimot en naturgass, og estimeres å gi bare halvparten så store utslipp som kull. Mange mener derfor at skifergass kan være en slags ”bro”-energikilde i overgangen fra fossile brensel til fornybar energi.

Derimot, er det oppdaget andre klimautslipp ved skifergassen. Skifergass utvinnes fra bergarten direkte, i motsetning til slik vi kjenner det fra offshorevirksomheten. Metoden kalles hydraulisk oppsprekking eller ”fracking”. Det er i denne prosessen det slippes ut betydelige mengder metan, som er en mye kraftigere klimagass enn CO2. Andre farer ved utvinningen er kontaminering av grunnvannet, forårsaket av kjemikalier tilsatt vannet som brukes for å utvinne gassen. I 2010 ble faktisk Statoil koplet til forurensning av drikkevann i USA. I tillegg kan ”fracking” utløse mindre jordskjelv. Det er altså den såkalte utvinningsmetoden ”fracking”, som fører til de negative eksternalitetene ved skifergassen. Det er i lys av de overnevnte eksternalitetene at utvinning av skifergass er debattert. Robert Howarth fra Cornell-universitet sier, etter en omfattende analyse av klimafotavtrykket for skifergass, at gassen faktisk kan gi skadelig global oppvarming. Til sammenligning med kull er skifergassens fotavtrykk minst 20 % større.

Den omdiskuterte skifergassen har i stor grad forandret den globale energiforsyningen, men det er i midlertidig blitt bevist at den kanskje ikke er mer miljøvennlig enn andre fossile energiressurser. Dens utvinning fører til markedssvikt, og kan til og med være mer skadelig for miljø og klima enn kull. Derfor har man mange steder vært tilbakeholden med å utvinne gassen. De fleste aktørene i markedet forventer ikke en kommersiell utbygging av slik ukonvensjonell gass i Europa før 2020. Men bør man egentlig satse på skifergassen? Burde man ikke heller satse på utvikling av fornybar energi som sol og vind?

Mer informasjon:

http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article3456279.ece#.UWF_saJmiSo
http://www.forskning.no/artikler/2013/mars/352241
http://foreninger.uio.no/observator/arkiv/observator_2013-1.pdf
http://www.statoil.com/no/OurOperations/ExplorationProd/ShaleGas/Pages/ShaleGasDebateKicksOff.aspx
http://www.tu.no/olje-gass/2010/07/05/statoil-kobles-til-forurensing-av-drikkevann-i-usa
http://www.tu.no/miljo/2011/04/13/skifergass-verre-enn-kull

*MØA350 er et masterkurs i miljø- og ressursøkonomi som er tilbudt på Handelshøgskolen ved UiS.

9 kommentarer:

 1. Slik jeg forstår dette er det kun utvinningsprossessen ved skifergass som er skadelig for miljøet. Dermed er gassen i seg selv bedre for miljøet enn kull. Da kan det være en mulighet for at utvinningen kan utbedres eller endres, på denne måten gjøre utvinningsprossessen langt mer miljøvennlig? Resultatet av dette kan være at skifergass faktisk blir et mer miljøvennlig alternativ til energi enn kull. Men skal utbedringen skje er industrien avhengig av videre satsning. Kanskje vil det i det lange løp være verre å skrinlegge skifergass, ihvertfall på det nåværende tidspunkt, enn å akseptere noe miljøforurensing i den nærmeste fremtid?

  SvarSlett
 2. Jeg er enig i det du sier. Hvis man klarer å utbedre eller endre utvinningsmetoden, slik at det blant annet blir minimalt med utslipp av metan, vil skifergassen uten tvil være et bedre alternativ enn kull. Men vi vet ikke hvor lang tid denne prosessen med å utvikle utvinningsmetoder vil ta, og i og med at skifergassens fotavtrykk er 20 % større, kan det gjøre betydelige skader på miljøet innen den tid. Men det er jo selvfølgelig en kostnads – nytte analyse å gjøre her, i forhold til om nytten av gassen er større eller mindre enn miljøkostnadene knyttet til den. Men skifergassen blir nok ikke skrinlagt med det første, så vi får se hvordan dens utvinning og bruk utvikles de neste årene.

  SvarSlett
 3. Ser også ulempene med skifergassens fotavtrykk og miljøskadene, men uten selve utvinnigsmetoden er skifergass en fornybar ressurs? Finnes det mer skifergass enn olje og gass? Tror du industrien er bærekraftig om det behøves store ressurser med forskning og teknologiforbedring for å utvinne skifergassen miljøvennlig? Videre, hvilke alternative energikilder tror du overtar etter oljen og kullet vi bruker i dag?

  SvarSlett
 4. Skifergassen er en ikke-fornybar ressurs, på lik linje med olje, kull og gass. Forskjellen er at den er en naturgass. Det er usikkert om hvor mye skifergass det faktisk finnes, men det sies å være 4 til 9 ganger mer av den enn vanlig konvensjonell naturgass.
  Om industrien er bærekraftig avhenger av hvor mye ressurser og tid det vil ta å utvikle nye og mer miljøvennlige utvinningsmetoder. Derfor er det vanskelig å svare på et slikt spørsmål.
  Det kan godt hende at skifergassen, tar over for olje og gass i fremtiden. Men i det lange løp, er dette også en ikke-fornybar energikilde, og vil derfor ta slutt en dag. Dermed kan det være hensiktsmessig å investere i fornybare energikilder som sol og vind.

  SvarSlett
 5. I følge energikommentatoren Simon Wright vil utvinningen av skifergass føre til et fall i etterspørselen etter olje. Han argumenterer også for at prosessen er langt mindre miljøskadelig enn miljøverngrupper vil ha det til. Hovedgrunnen til det mener han er mye feil informasjon når det kommer til utvinning av skifergass. Link: http://www.aftenbladet.no/energi/Avviser-skifergass-bekymringer-og-spar-gassrevolusjon-3188218.html#.UayERJz4JKY

  SvarSlett
 6. I Europa vil det være klare fordeler ved å satse på skifergass utvinning. For det første kan det skape energiuavhengighet, hvor skifergass kan utligne nedgangen i europeisk naturgassproduksjon som er ventet å komme etter 2020 og redusere imortbehovet. Videre vil det påvirke engergiprisene positivt og skape arbeidsplasser, investeringer og vekst i europeisk økonomi. I tillegg kan skifergass fungere som en "backup" for fornybare energikilder. Skifergass kan altså være er positivt bidrag til engergimiksen og dermed øke konkurransekraften i europeisk industri.

  http://www.gassmagasinet.no/article/20130531/EMAGASIN/130529991/1016&ExpNodes=1002


  SvarSlett
 7. Tina, du sier at det industrien bør utvikle mer miljøvennlige utvinningsmetoder. Problemet her ligger i at skifergass allerede har ganske høye utvinningskostnader i forhold til det som blir tatt ut av gass sammenlignet med for eksempel olje. jeg er derfor skeptisk til om industrien kommer til å bruke mer miljøvennlige metoder dersom disse er dyrere enn de utvinningsmetodene som allerede finnes.

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-28-2010-2011/3.html?id=649732

  SvarSlett
  Svar
  1. M. Graas, det er sant at utvinningskostnadene er høye, og det er derfor jeg nevnte at det er en kostnads-nytte analyse å gjøre her. Hvis det utvikles mer miljøvennlige utvinningsmetoder for skifergassen, kan jo dette bli mer lønnsomt i det lange løp. Dersom nytten ved skifergassen er høyere enn kostnaden knyttet til utvikling av utvinningsmetode.

   Slett
 8. Nylig kunne flere medier melde at man også i Tyskland er betenkte i forhold til skifergassutvinning og risikoer forbundet ved utvinningsteknologien fracking.

  Store deler av den tyske ølbryggerindustrien er lokalisert i regionen hvor det er påvist de største forekomstene av skifergass og produsentene er bekymret for mulige forrurensninger i grunnvannet, som kan påvirke ølkvaliteten.

  For videre lesning se: http://e24.no/utenriks/advarer-angela-merkel-mer-gassleting-kan-oedelegge-tysk-oel/20372814

  SvarSlett