tirsdag 10. januar 2012

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR!

Velkommen til Miljøøkonomene! Hovedmålet med denne bloggen er å skape ett økonomifaglig fundert forum for diskusjon, analyse og meningsutveksling rundt et bredt spekter av miljø- og ressursøkonomiske problemstillinger med særskilt fokus på aktuelle saker i norsk forvaltningskontekst.

Norge er et land fantastisk rikt på naturressurser. Det er ingen tvil om at den bakenforliggende årsaken til at Norge har kommet til sin status som et av de rikeste landene i verden skyldes rekordstor oppdagelse, utvinning, og eksport av olje og naturgass når produksjonstall er justert for befolkningstørrelse. Men rikdommen er også et resultat av hvordan vi har valgt å forvalte oljeformuen og vår øvrige ressursrikdom. Selv om norsk ressursforvaltning fremstår som en suksesshistorie sammenliknet med ressursforvaltningen i mange andre land, er det et betydelig potensial for forbedring også her hjemme. Erkjennelsen av at vi kan bli bedre er viktig for å begrense og unngå unødvendig sløsing av samfunnets knappe ressurser. Best mulig forvaltning av både ikke-fornybare petroleums- og mineralressurser, så vel som fornybare ressurser som fisk, skog, vann og øvrige naturressurser vil være essensielt for den norske økonomiens utvikling og dermed befolkningens fremtidige velferd.

Et utviklingstrekk i samtiden er det stadig økende presset på natur og miljøressurser. Denne utviklingen er noe vi også observerer i dagens Norge. Noen av de sterke driverne for dette er stor industriell produksjon, utbygging av diverse infrastruktur, regionalisering og urbanisering, og sterk befolkningsvekst. Utsikter til store utbygginger i energisektoren vil i særlig grad øke presset på naturområder og miljøgoder som er av viktig betydning for befolkningens muligheter for friluftsliv, rekreasjon, og andre naturnytelser. Eventuell olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen, sterk økonomisk stimulans for mer utbygging av fornybar energiproduksjon og tilhørende omfattende utvidelser i kraftnettet er spesifikke eksempler på store industriutbygginger som vil kunne medføre negative konsekvenser for natur og miljø. Utnyttelse av en type naturressurs er derfor opphav til ulemper med hensyn til samfunnsøkonomiske verdier fra alternative anvendelser av naturmiljøet. Det er derfor viktig at ressursutnyttelsen er basert på solide avveininger med grunnlag i best mulig forståelse av verdiene av ulike anvendelser av ressursene.

Udefinert eiendomsrett til miljøgoder impliserer at denne typen goder ikke har en markedspris. Markedsdata er derfor uegnet som beslutningsgrunnlag i forvaltningen av mange miljø og naturressurser. Tradisjonelle nytte- kostnadsanalyser som beslutningsgrunnlag for å evaluere prosjekter med konsekvenser for miljøgoder er derfor oftest utilstrekkelige. Til tross for bred faglig konsensus om at natur og miljøgoder har økonomisk verdi for befolkningen, noe som også er påpekt i Finansdepartementets veileder for nytte - kostnadsanalyser, er det tilsynelatende likevel tradisjonelle nytte- kostnadsevalueringer som legges til grunn for beslutninger om utbygginger i energisektoren. Dette selv om naturkonsekvensene opplagt kan være av stort omfang. En slik praksis fører til at utbygginger blir vedtatt av politikerne selv om de negative eksterne virkningene potensielt er betydelige og dermed skulle tilsi at bevaring eller mer skånsomme utbyggingsløsninger ble valgt. Etter vår oppfatning er prosessen i forkant og det senere vedtaket om å bygge den omstridte kraftledningen i Hardanger er et kroneksempel på en ressursforvaltning hvor miljøverdiene ikke er evaluert på tilstrekkelig måte. Men i skyggen av store saker som den i Hardanger finnes også et bredt spekter av andre viktige miljøspørsmål hvor grunnleggende samfunnsøkonomiske avveininger ofte utelates.

Denne bloggen har derfor som underliggende intensjon å bevisstgjøre og opplyse befolkningen og beslutningstakere om samfunnsøkonomiske analyseverktøy og datamateriale som kan bidra til å belyse og forbedre miljøpolitiske vedtak og offentlig budsjettsprioriteringer. Dette vil vi søke å gjøre gjennom kontinuerlige posteringer over et variert spekter av temaer og tekstsjangre; alt fra lengre enkeltstående kommentarer, dybdeanalyser og tematiske serieblogger, til korte innspill og kjappe observasjoner og kommentarer av aktuelt media stoff og vitenskapelige artikler.  Fra tid til annen kan lesere av denne bloggen også forvente noen ikke-miljørelaterte samfunnsøkonomiske sidesprang og innslag av humor.

Miljøøkonomene er inspirert av den populære og internasjonalt anerkjente amerikanske bloggen Environmental Economics. Ambisjonen er at Miljøøkonomene skal være et tilsvarende" vibrant" blogg, men hvor målgruppen i hovedsak er nordmenn som interesserer seg for forvaltningen av nasjonens miljø- og naturressurser. Hovedbloggere og ”Miljøøkonomene” er Gorm Kipperberg  og Petter Gudding ved Universitet i Stavanger.  Dersom du ønsker å være gjesteblogger og skrive innlegg om samfunnsøkonomiske temaer eller presentere sammendrag av egen eller andres forskning er du velkomment til å sende en e-post med vedlagt forslag til manus.

Gorm Kipperberg & Petter Gudding 

Ingen kommentarer: