torsdag 8. mars 2012

ENERGIUTREDNINGEN NOU 2012:9

Mandag 05.03 mottok olje- og energimininster Ola Borten Moe den endelige rapporten fra Energiutvalget.

Tittelen på NOUen " Energiutredningen - verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø" skaper forventinger om at dette kan bli meget interessant lesning.

En rask første kikk i den 315 sider lange utredningen bekrefter denne forventningen. For eksempel gir kapittelet som omhandler energiutviklingen fra 1980 til i dag en interessant og oversiktelig fremstilling av utvikling i produksjon og forbruk av energi i Norge i denne perioden. Kapittelet tar også for seg hvordan markedet for kraft har fungert før og etter liberaliseringen i 1991.

Som alltid når slike utredninger legges fram er det interessant å lese hvilke særmerknader utvalgets samfunnsøkonomer har til arbeidet. Til denne utredningen kommer utvalgsmedlem Torstein Bye med flere leseverdige særmerknader. I den første særmerknaden redegjør Bye for viktige samfunnsøkonomiske forhold knyttet til utredningens diskusjon om Verdiskaping, velferd og fordeling. I den andre særmerknaden skriver Bye om forhold knyttet til CO2-kompensasjon for kraftintensiv industri i Norge. I en tredje merknad påpeker Bye sammen med flere av utvalgets medlemmer paradokset med å ha et moratorium på bruk av gass til energiproduksjon i Norge samtidig som vi eksporterer store mengder gass til kontinentet.

Utredningen blir i følge OED sendt på høring om kort tid.

Vi vil komme med flere refleksjoner og analyser av utredningen etterhvert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar