torsdag 14. juni 2012

GJESTEBLOGG: ENERGIEFFEKTIVISERING

PASSIVHUS
ELISABETH HELLAND*

«Innen 2020 er målet at alle nye hus skal bygges som passivhus» Dette uttalte kommunalminister Liv Signe Navarsete da hun var med på å legge isolasjon i Norges første katalogbaserte passivhus i januar 2010. Så hva er da et passivhus?

I et passivhus vil energibehovet være veldig lavt sammenlignet med vanlige hus, og det vil bare ha 25% av behovet et vanlig hus har. Dette oppnås ved å bruke mest mulige passive tiltak med lang levetid. Det viktigste i et passivhus er å redusere varmetapet fra huset så mye som mulig. Dette gjøres gjennom å bygge huset så kompakt og arealeffektivt som det lar seg gjøre. Med veldig god isolering rundt vinduer og dører, og i overgangene mellom gulver og vegger oppnår man reduserte luftlekkasjer, og en energieffektiv ventilasjon. Det som kan bli en utfordring er at det blir for varmt om sommeren, dersom det ikke sørges for gode nok utluftningsmuligheter. Det som også bidrar i å redusere varmebehovet i en stor grad er effektiv varmegjenvinning gjennom et balansert ventilasjonsanlegg. I passivhus velges det også energieffektive hvitevarer og belysning for å minke bruken av elektrisitet. Solenergi blir brukt, og husene blir bygget slik at de i stor grad kan utnytte passiv solvarme. En bør også velge den energikilden som er mest effektiv og praktisk ut ifra tilgjengelighet der huset blir bygget. I distriktene kan det være biobrensel, mens i større byer kan det være fjernvarme.

I Norge må passivhusene oppfylle bestemte krav med hensyn til romoppvarmingsbehov definert i standarden NS3700 ”Kriterier for lavenergihus og passivhus – boligbygninger”.

Både Enova og Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) har gjort beregninger på hvor mye det vil koste å bygge et passivhus (energimerke A) sammenlignet med en bolig som oppfyller dagens byggeforskrifter (energimerke C). NVE’s beregninger anslo 280 000 kroner i ekstrautgifter for en bolig på 160 m2, mens Enova beregnet seg frem til 192 000 kroner for en bolig på samme størrelse. Stiller en dette opp mot at en typisk norsk enebolig på 160 m2 med passivhusstandard har en årlig energibesparelse som vil ligge på rundt 12 000 - 14 000 kroner (energipris på 80 øre/kWh), ser en at det faktisk vil ta 15-20 år å spare inn de ekstra kostnadene ved å bygge passivhus. Til nå er det bygd eller planlagt mer enn 1000 boliger på passivhusnivå i Norge (Mars 2012). Men ifølge Klimameldingen som kom nå vil regjeringen innføre en passivhus-standard, og skjerpe inn energikravene i byggeforskriftene til et passivhusnivå i 2015. Sannsynligvis vil også ekstrakostnadeneved å bygge passivhus reduseres når bransjen har fått omstilt seg til den nye standarden.


*Elisabeth er førsteårs masterstudent i økonomi og ledelse på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Dette semesteret har hun tatt kurset miljø- og ressursøkonomi (MØA350) fra Gorm Kipperberg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar