søndag 22. januar 2012

ELEKTRIFISERING

I følge Dagens Næringsliv lørdag 21.januar krever stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) at oljefeltet Luno må elektrifiseres med kraft fra land. Oljeselskapet Lundin leverte før helgen inn plan for utbygging og drift av Luno-feltet, og hvor det ikke er lagt opp til å forsyne plattformen med kraft fra land.

I følge Valen vil elektrifisering medføre en merkostnad på 370 millioner kroner, men bidra til å redusere CO2 utslippene med 1 million tonn. Dette er ikke et kostbart klimatiltak, hevder Valen.

Hvis tallene det refereres til i DN stemmer, er Luno trolig blant de minst kostbare feltene å elektrifisere. Men tiltaket er fortsatt langt dyrere enn prisen på utslippsrettigheter i det Europeiske kvotemarkedet.

Det er imidlertid god grunn til å være kritisk til kostnadsestimatet på 370 millioner kroner. Økt kraftbruk på oljeplattformer betyr økt press for å bygge ut mer el-produksjon og overføringslinjer på fastlandet i Norge. Dette medfører igjen flere store inngrep i den norske naturen. Miljøkostnadene ved disse naturinngrepene er neppe tatt med i regnestykket og de samlede kostnadene ved tiltaket er derfor trolig undervurdert.

Blant økonomer er det bred enighet om at elektrifisering er et lite hensiktsmessig klimatiltak. Generelt er elektrifisering blant de dyreste tiltakene vi kan sette inn for å redusere nasjonale utslipp av klimagasser. Velger vi å gjennomføre slike dyre tiltak betyr det at vi får færre utslippsreduksjoner igjen for pengene enn hva vi ville fått ved å velge de billigste tiltakene. Å velge den mest kostbare vegen er det motsatte av gunstig dersom målet er at vi skal "redde" klimaet.

Videre, siden utslippene fra oljesektoren er omfattet av EUs kvotehandelssystem, vil en reduksjon i utslipp på Norsk sokkel bare motsvares av en tilsvarende økning i utslipp et annet sted innenfor kvotemarkedet. Intensjonen med kvotehandelen er å oppnå et fastsatt utslippsmål til minst mulig kostnad. Å gjøre tiltak ut over de som utløses av kvoteprisen er helt i strid med denne intesjonen og betyr bare at vi pådrar oss høyere kostnader enn nødvendig for å oppnå samme utslippsmål.

Når kostbar elekrifisering ikke medfører noen høyere utslippsreduksjon og tiltaket samtidig innebærer at vi må bygge ut mer kraftproduksjon og overføringslinjer i norsk natur blir samfunnsregnskapet negativt. Paradoksalt nok innebærer kostbare elektifiseringer at det samlede fotavtrykket i miljøet (klima + naturinngrep) bare blir større enn hva det ville vært dersom vi lot være å gjennomføre dette tiltaket.

Norsk klimapolitikk gir grunn til bekymring. For blant politikere og deler av miljøbevegelsen blir elektrifisering sett på som et meget viktig tiltak i klimakampen. Når naturen bygges ned og CO2 utslippene forblir de samme fremstår klimapoltikken som fullstendig meningsløs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar