onsdag 23. mai 2012

MILJØVERNDEPARTEMENTETS BUDSJETTSPRIORITERINGER

I følge en pressemelding fra 06.10.2011 (Miljøprofilen i statsbudsjettet 2012) kan regjeringens miljøpolitikk samenfattes gjennom følgende statsbudsjettsallokeringer:
  • Samlede miljøpolitiske bevilgninger for 2012 ≈ 41,4 milliarder kroner
  • Utenriksdepartementet ≈ 7,8 milliarder (hovedsaklig klimarelaterte tiltak i utviklingland)
  • Finansdepartementet ≈ 2,8 milliarder (kjøp og avtaler om fremtidig kjøp av klimakvoter)
  • Olje- og energidepartementet ≈ 4,5 milliarder (fornybar energi forskning, subsidier, og CO2 handteringsprosjekter)
  • Samferdselsdepartementet ≈ 13,6 milliarder (vedlikehold og drift av jernbane, kollektiv transport investeringer,gange- og sykkeltiltak)
  • Fiskeri- og kystdepartementets ≈ 1,5 milliarder (miljøovervåkning, kartlegging, oljeberedskap)

De resterende 11,2 miliarder kronene er ikke redegjort for i pressemeldingen, og veldig vanskelig å finne konkret informasjon om. Men det foreslåtte totalbudsjettet for miljø- og utviklingsdepartementet (nå brutt opp i to egne departementer) for 2012 er på ca 4,9 milliarder (og dermed mangler jeg informasjon om ca 6,3 milliarder kroner).

Pressemeldingen nevner konkret at på miljøverndepartementets budsjett vil 154 milloner bli brukt på nasjonalparker, 40 millioner ekstra til arbeidet med å bekjempe lakseparasitt, 17 millioner ekstra til oppfølgingen av ny modell for lokal forvaltning av verneområder, 8 millioner ekstra til skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene, syv millioner ekstra til erstatninger forbundet med fylkesvise verneområder, ti millioner til oppfølging av rovviltforliket, fem millioner kroner til tiltak for å sikre hubroen, og åtte millioner til arbeidet med vannforvaltning og opprydding i vassdrag med dårlig miljøkvalitet.

Disse budsjettsprioriteringene korresponderer dårlig med de såkalte ansvarsområdene og de uttrykte miljømålene som jeg har skrevet om tidligere i denne bloggserien annledning 40-års jubileumet til miljøverndepartmentent.

BUNNLINJE: Kostbar Klimapolitikk = MILLIARDER  vs  Klassisk Miljøvern =  MILLIONER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar