mandag 20. august 2012

NATURVERDIENE TAS IKKE PÅ ALVOR*

Statssekretær Eli Blakstad i Olje- og energidepartementet skriver i ett innlegg i Adresseavisen 1.august at mer fornybar energi er en viktig del av klimapolitikken. Videre gjør hun oppmerksom på at utbygginger av fornybar energi medfører store naturinngrep som fører til at det oppstår "viktige og vanskelige avveininger". Endelig betrygger statssekretæren oss med at myndighetene vet å foreta disse avveiningene på en tilfredstillende måte. Kritiske analyser av norsk energi- og klimapolitikk peker imidlertid på at så ikke er tilfellet.

Gjennom pålegg om kjøp av såkalt grønne sertifikater subsidierer forbrukerne i Norge utbygging av ulønnsomme vind- og vannkraftverk. Hovedargumentet for denne støtteordningen er at utbygging av ny fornybar energi skal erstatte fossil energi og dermed bidra til å redusere utslippene av klimagasser. Men på grunn av at de norske utslippene er omfattet av EUs kvotemarked, noe som innebærer at det er antallet kvoter som er tilgjengelig i dette handelssystemet som bestemmer hvor høye utslippene vil bli, tyder alt på at det ikke vil oppstå noen reduksjoner i de globale klimagassutslippene som følge av energisatsingen i Norge. Heller enn å erstatte forbruk av fossil energi kommer forbruket av den subsidierte fornybare energiproduksjonen bare i tillegg til eksisterende konsum. Effekten av politikken er derfor at det samlede forbruket av energi øker.

Som Blakstad skriver forårsaker fornybarutbyggingene og linjetraseene som følger med, til dels store naturinngrep. I en samfunnsøkonomisk analyse må disse miljøkostnadene, sammen med de øvrige prosjektkostnadene, veies opp mot den samlede nytten som energiutbyggingene fører med seg. Jamfør analysen ovenfor er dette en enkel øvelse. Uten støtte er utbygging av fornybar energi ulønnsomt. Uten noen påvisbar klimagevinst, men med opplagte miljøulemper, blir samfunnsregnskapet forbundet med slike utbygginger entydig negativt. Subsidiene til fornybar energi bidrar altså bare til å forsterke miljøproblemene. Dette kan ikke kalles å ta naturverdiene på alvor.

*Innlegget stod på trykk i Adresseavisen mandag 6.August.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar