onsdag 15. februar 2012

UKENS LESERUTFORDRING #2

Sammendraget i KLIMAKUR beskriver Norges politikk med hensyn til klimautslipp på følgende måte:
Målet er at utslippene i Norge skal reduseres med 15–17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020, i forhold til referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert. Skogtiltakene anslås å gi et nettoopptak på 3 millioner tonn CO2. De innenlandske utslippene skal dermed reduseres med 12–14 millioner tonn CO2-ekvivalenter, slik at de ikke overstiger 45–47 millioner tonn CO2- ekvivalenter i 2020.
Spørsmålet til leserne er tredelt: 1. Omtrent hva er estimert totalkostnad forbundet med å nå det innelandske utslippsmålet, dersom de mest kostnadseffektive tiltakene blir iverksatt? 2. Hva er den estimerte totalkostnaden for Norge dersom tilsvarende utslippsreduksjon ble oppnådd gjennom utenlandstiltak finansiert til dagens CO2 kvotepris? 3. Dersom Norge oppnår det ovenfor nevnte klimautslippsmålet, hvor mye er da verdens totale klimautslipp redusert?

KUDOS til første leser med tilfredsstillende svar! Er du i tillegg student i MØA350 får du to blogge kommentar poeng i faget! [Medblogger Petter Gudding bestemmer om svaret er tilfredstillende eller ikke. Husk å referere tallkilder og vise/forklare utregninger.]

2 kommentarer:

  1. Kostnadene ved en utslippsreduksjon på 12 millioner tonn co2 vil ligge rundt 1100 kroner/tonn co2. Dette kan vi også se på den grafen som du presenterte på et av innleggene her. Totalkostnaden for å nå dette målet vil da bli ca. 13 milliarder kroner. Dersom denne reduksjonen i co2 utslipp ble oppnådd gjennom utenlandstiltak finansiert til dagens kvotepris som er på 14 euro eller omtrent 105 NOK, ville den totale kostnaden bli ca. 1,3 milliarder kroner. Verdens totale co2 utslipp nivå i 2009 var på ca. 30 milliarder tonn co2. Gjennomføring av de planlagte utslippsreduserende tiltakene på norsk jord, vil redusere verdens totale klimautslipp med en ubetydelig mengde men til en høy pris..

    SvarSlett